...
پاسخگوی سوالات و درخواست های شما هستم. در pashae.a@riqh.ac.ir

امیرحسین پاشایی

پژوهشگر
مشاهده رزومه!