...
پاسخگوی سوالات و درخواست های شما هستم. در ghaeminia.a@riqh.ac.ir

علیرضا قائمی نیا

پژوهشگر
مشاهده رزومه!

مقاله

گونه های تقابل واژگانی در کاربست قرانی

  • همکاران: سید مهدی میرزابابایی ، علیرضا قائمی نیا