...
پاسخگوی سوالات و درخواست های شما هستم. در taleghani.h@hadith.ir

سید حسن طالقانی

پژوهشگر
مشاهده رزومه!
کتاب

شیخ صدوق

...
 • نوع فعالیت: تالیف
 • نوع اثر: غیر درسی

شیخ صدوق

...
 • نوع فعالیت: تالیف
 • نوع اثر: غیر درسی

مقاله

نقش ابراهیم بن هاشم در انتقال میراث حدیثی کوفه به قم

تاثیر اندیشه های فلسفی بر قرائت فخر رازی از نظریه کسب

اخراج راویان از قم؛ اقدامی اعتقادی یا اجتماعی

مدرسه کلامی قم

چیستی عقل در عقلگرایی معتزله

داوری مقالات علمی پژوهشی

برسی مساله تبعیض از دیدگاه متالهان

 • تاریخ انجام: 1395/6/10
 • فایل ضمیمه:
 • همکاران: سید حسن طالقانی

اثبات نبوت عامه، تقریرهای نو

 • تاریخ انجام: 1395/5/1
 • فایل ضمیمه:
 • همکاران: سید حسن طالقانی

مفهوم شناسی اصطلاح امامیه

 • تاریخ انجام: 1395/7/13
 • فایل ضمیمه:
 • همکاران: سید حسن طالقانی

مفهوم و ادله آغازمندی جهان از دیدگاه شیخ مفید، سید مرتضی و کراجکی

 • تاریخ انجام: 1395/4/23
 • فایل ضمیمه:
 • همکاران: سید حسن طالقانی

روش شناسی علامه امینی در نقد سلفیت

 • تاریخ انجام: 1395/5/4
 • فایل ضمیمه:
 • همکاران: سید حسن طالقانی

معرفت شناسی گواهی از دیدگاه قاضی عبدالجبار

 • تاریخ انجام: 1395/8/5
 • فایل ضمیمه:
 • همکاران: سید حسن طالقانی
تدریس

کلام تطبیقی 2( امامیه و سلفیه)

 • مقطع: حوزوی - سطح 4
 • تعداد دانشجو:

کلام تطبیقی 2

 • مقطع: حوزوی - سطح 4
 • تعداد دانشجو:

کلام سنتی غیر متنی

 • مقطع: حوزوی - سطح 4
 • تعداد دانشجو:

فرق و مذاهب کلامی

 • مقطع: دانشگاهی - کارشناسی
 • تعداد دانشجو:

فرق و مذاهب کلامی

 • مقطع: دانشگاهی - کارشناسی
 • تعداد دانشجو:

کلام تطبیقی 2

 • مقطع: دانشگاهی - کارشناسی ارشد
 • تعداد دانشجو:

تاریخ کلام اسلامی

 • مقطع: دانشگاهی - کارشناسی ارشد
 • تعداد دانشجو:

تاریخ کلام اسلامی

 • مقطع: دانشگاهی - کارشناسی ارشد
 • تعداد دانشجو:

در آمدی بر علم کلام

 • مقطع: دانشگاهی - کارشناسی
 • تعداد دانشجو:

در آمدی بر علم کلام

 • مقطع: دانشگاهی - کارشناسی
 • تعداد دانشجو:

کلیات و تاریخ کلام

 • مقطع: حوزوی - سطح 3
 • تعداد دانشجو:

کلام اسلامی 3( نبوت)

 • مقطع: حوزوی - سطح 3
 • تعداد دانشجو:

کلام اسلامی 2(عدل)

 • مقطع: حوزوی - سطح 3
 • تعداد دانشجو:

تاریخ و کلیات علم کلام

 • مقطع: حوزوی - سطح 3
 • تعداد دانشجو:

تاریخ و عقاید امامیه

 • مقطع: دانشگاهی - کارشناسی ارشد
 • تعداد دانشجو:

احادیث کلامی شیعه

 • مقطع: دانشگاهی - کارشناسی ارشد
 • تعداد دانشجو:

کتاب شناسی احادیث اعتقادی

 • مقطع: دانشگاهی - کارشناسی ارشد
 • تعداد دانشجو:

علم و معرفت در قران و حدیث

 • مقطع: دانشگاهی - کارشناسی ارشد
 • تعداد دانشجو:

عدل در قران و حدیث

 • مقطع: دانشگاهی - کارشناسی ارشد
 • تعداد دانشجو:

توحید در قران و حدیث

 • مقطع: دانشگاهی - کارشناسی ارشد
 • تعداد دانشجو:

روش تحقیق و پایان نامه نویسی

 • مقطع: دانشگاهی - کارشناسی ارشد
 • تعداد دانشجو:

تاریخ کلام

 • مقطع: دانشگاهی - کارشناسی ارشد
 • تعداد دانشجو:

راهنمایی و مشاوره پایان نامه

بررسی تطبیقی مساله امامت در باور اندیشمندان نوصدرایی قم و مکتب کلامی خراسان

 • مقطع: دانشگاهی - کارشناسی ارشد
 • دانشگاه محل تحصیل دانشجو: دانشگاه قرآن و حدیث
 • فایل ضمیمه:
 • همکاران: سید حسن طالقانی

ادامه اندیشه هشام بن حکم در یونس بن عبدالرحمن

 • مقطع: دانشگاهی - کارشناسی ارشد
 • دانشگاه محل تحصیل دانشجو: دانشگاه قرآن و حدیث
 • فایل ضمیمه:
 • همکاران: سید حسن طالقانی

اثبات و تبیین عصمت حضرت زهرا در روایات و تفاسیر روایی اهل سنت و پیامدهای کلامی آن

 • مقطع: دانشگاهی - کارشناسی ارشد
 • دانشگاه محل تحصیل دانشجو: دانشگاه قرآن و حدیث
 • فایل ضمیمه:
 • همکاران: سید حسن طالقانی

بررسی تطبیقی مساله معاد در باور اندیشمندان نوصدرایی و مکتب کلامی خراسان

 • مقطع: دانشگاهی - کارشناسی ارشد
 • دانشگاه محل تحصیل دانشجو: دانشگاه قرآن و حدیث
 • فایل ضمیمه:
 • همکاران: سید حسن طالقانی

بررسی تطبیقی ساختار ابواب و روایات کتاب التوحید کلینی و کتاب التوحید شیخ صدوق

 • مقطع: دانشگاهی - کارشناسی ارشد
 • دانشگاه محل تحصیل دانشجو: دانشگاه قرآن و حدیث
 • فایل ضمیمه:
 • همکاران: سید حسن طالقانی

بررسی آراء و اندیشههای شیخ مفید در زمینه خداشناسی

 • مقطع: دانشگاهی - کارشناسی ارشد
 • دانشگاه محل تحصیل دانشجو: دانشگاه قرآن و حدیث
 • فایل ضمیمه:
 • همکاران: سید حسن طالقانی