...
پاسخگوی سوالات و درخواست های شما هستم. در shaker.m@riqh.ac.ir

محمد تقی شاکر اشتیجه

پژوهشگر
مشاهده رزومه!

مقاله

واکاوی نگاه فریقین به احادیث هزار درب دانش

  • همکاران: علیرضا بهرامی ، محمد تقی شاکر اشتیجه