...
پاسخگوی سوالات و درخواست های شما هستم. در sobhaninia.m@riqh.ac.ir

محمد تقی سبحانی

پژوهشگر
مشاهده رزومه!

مقاله

کلام امامیه پس از حضور ؛ نخستین واگرایی ها

  • همکاران: سید علی حسینزاده خضر آباد ، محمد تقی سبحانی

آرای متکلمان نوبختی در میانه مدرسه کوفه و بغداد

  • همکاران: سید علی حسینزاده خضر آباد ، محمد تقی سبحانی

مقایسه اندیشه های کلامی نوبختیان و شیخ مفید در بستر میراث کلامی امامیه و معتزله

  • همکاران: سید علی حسینزاده خضر آباد ، محمد تقی سبحانی