...
پاسخگوی سوالات و درخواست های شما هستم. در masoudi@riqh.ac.ir

عبدالهادی مسعودی

پژوهشگر
مشاهده رزومه!

مقاله

نسبت «توجه به علم خدا» و «خويشتن‌داري در انسان» از ديدگاه آيات و روايات

  • همکاران: عبدالحسین کافی ، عبدالهادی مسعودی

تحليل معناشناختي «توجه به علم خدا و آثار آن در رفتار انسان» از ديدگاه آيات و روايات

  • همکاران: عبدالهادی مسعودی ، عبدالحسین کافی