...
پاسخگوی سوالات و درخواست های شما هستم. در shirjafari.g@hadith.ir

قاسم شیر جعفری

پژوهشگر
مشاهده رزومه!