...
پاسخگوی سوالات و درخواست های شما هستم. در touran.e@hadith.ir

امداد توران

پژوهشگر
مشاهده رزومه!
تدریس

کلیات فلسفه

 • مقطع: دانشگاهی - کارشناسی
 • تعداد دانشجو:

زبان عربی

 • مقطع: دانشگاهی - کارشناسی
 • تعداد دانشجو:

زبان پایه

 • مقطع: دانشگاهی - کارشناسی
 • تعداد دانشجو:

عقل و ایمان

 • مقطع: دانشگاهی - کارشناسی ارشد
 • تعداد دانشجو:

اخلاق و عرفان

 • مقطع: دانشگاهی - کارشناسی ارشد
 • تعداد دانشجو:

مستشرقان و عرفان و تصوف

 • مقطع: دانشگاهی - دکتری
 • تعداد دانشجو:

امامت و شبهات تاریخی کلامی

 • مقطع: دانشگاهی - دکتری
 • تعداد دانشجو:

خدا در اسلام

 • مقطع: دانشگاهی - دکتری
 • تعداد دانشجو:

امامت و ولایت

 • مقطع: دانشگاهی - کارشناسی ارشد
 • تعداد دانشجو:

تاریخ کلام شیعه (2)

 • مقطع: دانشگاهی - کارشناسی ارشد
 • تعداد دانشجو:

تاریخ کلام شیعه (1)

 • مقطع: دانشگاهی - کارشناسی ارشد
 • تعداد دانشجو:

زبان تخصصی

 • مقطع: دانشگاهی - کارشناسی ارشد
 • تعداد دانشجو:

راهنمایی و مشاوره پایان نامه

بررسي تطبیقی مباحث وجود پیشین امام و نقش آن در تفسیر مقام امامت در میان اماميه و غلات

 • مقطع: دانشگاهی - دکتری
 • دانشگاه محل تحصیل دانشجو:
 • فایل ضمیمه:
 • همکاران: امداد توران

مناسبات اجتماعی و اعتقادی غالیان، متهمان به غلو و امامیان راست باور

 • مقطع: دانشگاهی - دکتری
 • دانشگاه محل تحصیل دانشجو:
 • فایل ضمیمه:
 • همکاران: امداد توران

مقایسه ی آراء کلامی شیخ مفید و علامه حلی در موضوع معاد

 • مقطع: دانشگاهی - کارشناسی ارشد
 • دانشگاه محل تحصیل دانشجو:
 • فایل ضمیمه:
 • همکاران: امداد توران

ارزیابی ادله موافقان و مخالفان علم دینی

 • مقطع: دانشگاهی - کارشناسی ارشد
 • دانشگاه محل تحصیل دانشجو:
 • فایل ضمیمه:
 • همکاران: امداد توران

فنا؛ مبانی و شئون آن در کتاب و سنت

 • مقطع: دانشگاهی - کارشناسی ارشد
 • دانشگاه محل تحصیل دانشجو:
 • فایل ضمیمه:
 • همکاران: امداد توران